Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

АЛБАН ТАТВАРУУД

БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ

Татвар төлөгчийг дараахь тохилдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд:

  • Хуулийн этгээд татан буугдсан
  • Хуулийн этгээд дампуурсан тухай шүүхийн шийдвэр гарсан
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай тухай хуулийн 28.4 дэх заалтын дагуу бүртгэх байгуулагын саналыг үндэслэн хуулийн этгээдийн татан буулгах тухай шийдвэр гарсан
  • Татвар төлөгч иргэн нас барсан, эсхүл нас барсанд тооцсон
  • Хуульд заасан бусад үндэслэлээр

Татвар төлөгч хуулийн этгээд, байгууллага нь татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах тухай хүсэлтээ харъяалагдах татварын албанд албан бичгээр гаргана.

Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах