Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

АЛБАН ТАТВАРУУД

ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН

Татварын албанд татвар төлөгч шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:

  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /хоёр тал/
  • Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт
  • Санхүүгийн тайлан, баланс (улиралын тайлан өгсөн байх)
  • Татвар төлөгчийн харъяалал нь өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдсэнийг нотлох баримт /ҮХЭХ-ийн гэрчилгээний хуулбар, газрын гэрчилгээ, лиценз, зөвшөөрөл, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт, түрээсийн гэрээний хуулбар гэх мэт холбогдох бусад баримтууд/
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах