Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ШИЛЭН ДАНС

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

БУСАД

АВЛИГА ИЛ ТОД ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

-эсрэг-төлөвлөгөө-2024.pdf

×
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах