Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ

  • Өргөдөл, гомдлын хариуг: Хуульд заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.

Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах мэргэжилтэн:

Архив, бичиг хэргийн ажилтан Б.Өлзийжаргал  Утас: 88445255

Хэлтсийн дарга                                                     70443000
Захиргаа, хуулийн  тасаг                                    70443008
Татварын хяналт шалгатын тасаг                   70443002
Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасаг       70443004
Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасаг      70441288 (Ажлын цагаар)

Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг уриалахыг хориглоно.Өргөдөл, гомдлыг хянан үзэхгүй байх, буцаах, өргөдөл гомдлын бүртгэл, зохицуулалт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн нь өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөө түүнийг хүлээн авсан талаарх мэдээлэл, холбогдох зөвлөгөө, тайлбар, хариу өгнө. Өргөдөлд заасан асуудлыг судлах, хариу өгөхөд хугацаа шаардлагатай бол тус асуудлыг холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран судалж хариу өгнө.“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” хуулийн дагуу өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Шаардлагатай бол Татварын хэлтсийндарга уг хугацааг 30 хүртэл хоногоор сунгана. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 60 хоногт багтаан өгнө.