Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ШИЛЭН ДАНС

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

БУСАД

2023 оны урсгал зардлын төсвийн хуваарь

-хуваарь-2023-1.pdf

×
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах