Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

АЛБАН ТАТВАРУУД

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР.


 

Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон эсхүл тийм орлого олоогүй ч хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол Улсад оршин суугч

 


 

 • Монгол Улсын иргэн
 • Гадаадын иргэн
 • Харьяалалгүй хүн албан татвар төлөгч байна.

 


 

Албан татвар төлөгчийг

 


 

 • Монгол Улсад байнга оршин суугч
 • Монгол Улсад оршин суугч бус

 


 

Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгч

 


 

 

 • Монгол Улсад оршин суух байртай
 • Тухайн татварын жилд 183 ба түүнээс дээш хоног Монгол Улсад амьдарсан
 • Гадаад улсад томилогдон ажиллаж байгаа Монгол Улсын төрийн албан хаагч

 


 

Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгч

 


 
 • Монгол Улсад оршин суух байргүй, тухайн жилд 183 ба түүнээс дээш хоног Монгол Улсад оршин суугаагүй хувь хүн
 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого
 • Үйл ажиллагааны орлого
 • Хөрөнгийн орлого
 • Хөрөнгө борлуулснаас олсон орлого
 • Шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний болон ашигтай загвар зохион бүтээх, спортын тэмцээн, урлагийн тоглолт зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого
 • Урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын буй шагнал
 • Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого
 • Шууд бус орлого
 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого-10%
 • Үйл ажиллагааны орлого-10%
 • Хөрөнгийн орлого-10%
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулснаас олсон орлого-2%
 • Шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний болон ашигтай загвар зохион бүтээх, спортын тэмцээн, урлагийн тоглолт зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого-5%
 • Урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын буй шагнал-5%
 • Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого-40%
 • Шууд бус орлого-10%

Улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20, жилийн эцсийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор

Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах