Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

АЛБАН ТАТВАРУУД

ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ ХУГАЦАА.

Татвар тайлагнах, төлөх хугацаа

Татварын төрөл 

Татвар төлөх хугацаа

Тайлагнах хугацаа

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар

Сарын бүрийн 25

Улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20, жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор

Хувь хүний орлогын албан татвар /Суутган/

Сар бүрийн эцэст суутган авч дараа сарын 10-ны дотор

Улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20, жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор

Хувь хүний орлогын албан татвар /хувиараа бизнес эрхлэгч иргэд/

Дараа улирлын эхний сарын 15-ны дотор

ИОТТХ -аар дараа оны 2 сарын 15-ны дотор

Онцгой албан татвар

Сар бүрийн 25-ны дотор

Дараа сарын 5-ны дотор

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар

Дараа сарын 10-ны дотор

Дараа сарын 10-ны дотор

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар

Хувь хүн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө

 Тайлагнахгүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тэнцүү хэмжээгээр улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны дотор

Дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар

Хуулийн этгээд улирал бүрийн сүүлийн сарын 15-ны дотор тэнцүү хэмжээгээр, Хувь хүн жил бүрийн 2 дугаар сарын 15–ны дотор нэг удаа

Дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор

Бууны албан татвар

Жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ны дотор

Тайлагнахгүй

Авто бензин, дизелийн түлшний албан татвар

Орж ирсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор

Улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20, жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

Тухайн улирлын төлбөрийг дараагийн улиралд багтаан

Дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн тайланг дараа оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр/ургамал, ан амьтан, ой, ус рашааны нөөц/

Дараа сарын 10-ны дотор

Дараа оны 1 дүгээр сарын 10-ны дотор

Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах