Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

ХУВЬ ХҮН

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

ХХОАТ-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

АЛБАН ТАТВАРУУД

Татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах

Татвартөлөгчийг дараахь тохиолдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд:

  • Татвар төлөгч иргэн нас барсан, эсхүл нас барсанд тооцсон;
  • Хуульд заасан бусад үндэслэлээр
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах