Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

ХУВЬ ХҮН

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

ХХОАТ-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

АЛБАН ТАТВАРУУД

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР.


 

Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон эсхүл тийм орлого олоогүй ч хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол Улсад оршин суугч

 


 

 • Монгол Улсын иргэн
 • Гадаадын иргэн
 • Харьяалалгүй хүн албан татвар төлөгч байна.

 


 

Албан татвар төлөгчийг

 


 

 • Монгол Улсад байнга оршин суугч
 • Монгол Улсад оршин суугч бус

 


 

Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгч

 


 

 

 • Монгол Улсад оршин суух байртай
 • Тухайн татварын жилд 183 ба түүнээс дээш хоног Монгол Улсад амьдарсан
 • Гадаад улсад томилогдон ажиллаж байгаа Монгол Улсын төрийн албан хаагч

 


 

Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгч

 


 
 • Монгол Улсад оршин суух байргүй, тухайн жилд 183 ба түүнээс дээш хоног Монгол Улсад оршин суугаагүй хувь хүн
 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого
 • Үйл ажиллагааны орлого
 • Хөрөнгийн орлого
 • Хөрөнгө борлуулснаас олсон орлого
 • Шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний болон ашигтай загвар зохион бүтээх, спортын тэмцээн, урлагийн тоглолт зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого
 • Урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын буй шагнал
 • Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого
 • Шууд бус орлого
 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого-10%
 • Үйл ажиллагааны орлого-10%
 • Хөрөнгийн орлого-10%
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулснаас олсон орлого-2%
 • Шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний болон ашигтай загвар зохион бүтээх, спортын тэмцээн, урлагийн тоглолт зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого-5%
 • Урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын буй шагнал-5%
 • Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого-40%
 • Шууд бус орлого-10%

Улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20, жилийн эцсийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор

Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах