Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

ХУВЬ ХҮН

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

ХХОАТ-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

АЛБАН ТАТВАРУУД

бүрдүүлэх материал

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРААС ОРЛОГО ЧӨЛӨӨЛӨХӨД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ /2017 ОН/

1. “Хувь хүн өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих, эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30.0 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлого”-ыг чөлөөлөхдөө /ХХОАТТХ-ийн 16.1.12/

1.1 Шинээр барьсан орон сууц худалдан авсан иргэдийн чөлөөлөлтөнд хамрагдах анхны жилд /16.1.12/
Д/ДБүрдүүлэх бичиг баримтБүрдүүлэх баримтад тавигдах шаардлага
Бичиг баримтыг өөрийн биеэр татварын албанд авч ирэхМонгол шуудан  компаниар  хүргүүлэх“XУP” төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийг ашиглах
1 Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамтДэвтэр, дэвтрийн хуулбарДэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх   Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
2Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2%  
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамтТҮЦ машинаас авсан хүчинтэй хугацааны /30 хоног/ иргэний үнэмлэхийн лавлагаа“ХУР” системээс гаргах 
4Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  дэвтрийн хуулбар Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх“ХУР” системээс гаргах 
5Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулбарын хамтГэрчилгээ, гэрчилгээний  хуулбар /Гэрчилгээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/Гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх “ХУР” системээс гаргах /Үл хөдлөх хөрөнгийн  “Ү” серийн дугаараар хурдан гарна
6Орон сууцны захиалгын болон худалдах, худалдан авах гэрээ, хуулбарын хамтГэрээ, гэрээний хуулбар /Гэрээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/  Гэрээний хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхГэрээ, гэрээний хуулбар /Гэрээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/  
7Орон сууц худалдан авсан төлбөрийн баримт “ebarimt.mn” системд бүртгүүлсэн баримт
8Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, шилжүүлгийн баримтын хамтЗээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар Зээлийн гэрээг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхЗээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар 
9Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа  орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримтХолбогдох баримт, хуулбарХолбогдох баримтыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхХолбогдох баримт, хуулбар
1.2 Ашиглалтанд байсан орон сууц худалдан авсан иргэдийн чөлөөлөлтөнд хамрагдах анхны жилд /16.1.12/
1 Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамтДэвтэр, дэвтрийн хуулбарДэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх   Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
2Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх 
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамтТҮЦ машинаас авсан хүчинтэй хугацааны /30 хоног/ иргэний үнэмлэхийн лавлагаа“ХУР” системээс гаргах 
4Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  дэвтрийн хуулбар Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх“ХУР” системээс гаргах 
5Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулбарын хамтГэрчилгээ, гэрчилгээний  хуулбар /Гэрчилгээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/Гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх“ХУР” системээс гаргах /Үл хөдлөх хөрөнгийн  “Ү” серийн дугаараар хурдан гарна
6Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны албан татвар төлсөн баримт Төлбөрийн баримт, баримтын хуулбарБаримтын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхТөлбөрийн баримт, баримтын хуулбар
8Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, төлбөрийн баримтын хамтЗээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар Зээлийн гэрээг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхЗээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар 
9Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа  орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримтХолбогдох баримт, хуулбарХолбогдох баримтыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхХолбогдох баримт, хуулбар
1.3 Өөрийн хөрөнгөөр барьсан орон сууц худалдан авсан иргэдийн чөлөөлөлтөнд хамрагдах анхны жилд /16.1.12/
1 Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамтДэвтэр, дэвтрийн хуулбарДэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх   Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
2Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх 
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамтТҮЦ машинаас авсан хүчинтэй хугацааны /30 хоног/ иргэний үнэмлэхийн лавлагаа“ХУР” системээс гаргах 
4Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  дэвтрийн хуулбар Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх“ХУР” системээс гаргах 
5Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулбарын хамтГэрчилгээ, гэрчилгээний  хуулбар /Гэрчилгээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/Гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх“ХУР” системээс гаргах /Үл хөдлөх хөрөнгийн  “Ү” серийн дугаараар хурдан гарна./ 
6Хөрөнгийн үнэлгээний тайлан /орон сууц барихад зориулж 2017, 2018 онд худалдан авсан материалын төлбөрийн ибаримтыг хавсаргаж болноХөрөнгийн үнэлгээний байгууллагаар үнэлүүлсэн тайлан, тайлангийн хуулбар /орон сууц барихад зориулж 2017, 2018 онд худалдан авсан материалын төлбөрийн ибаримтыг хавсаргаж болно Тайлангийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхХөрөнгийн үнэлгээний байгууллагаар үнэлүүлсэн тайлан, тайлангийн хуулбар /орон сууц барихад зориулж 2017, 2018 онд худалдан авсан материалын төлбөрийн ибаримтыг хавсаргаж болно 
8Зээл олгосон банк, санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээ, төлбөрийн баримтын хамтЗээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар Зээлийн гэрээг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхЗээлийн гэрээ, гэрээний  хуулбар 
9Орон сууц худалдан авах болон хувьдаа  орон сууцны барилга барихад зарцуулсан орлогын эх үүсвэрийг нотлох баримтХолбогдох баримт, хуулбарХолбогдох баримтыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхХолбогдох баримт, хуулбар
1.4 ОРОН СУУЦНЫ ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ЭДЛЭХ  ДАРААГИЙН ЖИЛҮҮДЭД
 
Д/ДБүрдүүлэх бичиг баримтБүрдүүлэх баримтад тавигдах шаардлага
Бичиг баримтыг өөрийн биеэр татварын албанд авч ирэхМонгол шуудан  компаниар  хүргүүлэх“XУP” төрийн үйлчилгээний нэгдсэн платформыг ашиглах
1 Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамтДэвтэр, дэвтрийн хуулбарДэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх   Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
2Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх 
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамтТҮЦ машинаас авсан хүчинтэй хугацааны /30 хоног/ иргэний үнэмлэхийн лавлагаа“ХУР” системээс гаргах 
4Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  дэвтрийн хуулбар Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх“ХУР” системээс гаргах 
5Үл хөдлөх, эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хуулбарын хамтГэрчилгээ, гэрчилгээний  хуулбар /Гэрчилгээг эх хувиар авч ирэх боломжгүй тохиолдолд нотариатаар гэрчлүүлсэн байх/Гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх “ХУР” системээс гаргах /Үл хөдлөх хөрөнгийн  “Ү” серийн дугаараар хурдан гарна./

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ЭДЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ.

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ /2017 ОН/

2.Албан татвар төлөгчийн төрсөн буюу үрчилсэн хүүхэд гадаад, дотоодын их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургууль, коллежид элсэн суралцаж байгаа бол түүний сургалтад төлсөн, баримтаар нотлогдож байгаа төлбөрийн хэмжээгээр ” албан татварын хөнгөлөлтийг үзүүлэхэд /ХХОАТТХ-ийн 24.6/

Д/ДБүрдүүлэх бичиг баримтБүрдүүлэх баримтад тавигдах шаардлага
Бичиг баримтыг өөрийн биеэр татварын албанд авч ирэхМонгол шуудан  компаниар  хүргүүлэх“XУP” төрийн үйлчилгээний нэгдсэн платформыг ашиглах
1 Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамтДэвтэр, дэвтрийн хуулбарДэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх   Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
2Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх 
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамтТҮЦ машинаас авсан хүчинтэй хугацааны /30 хоног/ иргэний үнэмлэхийн лавлагаа“ХУР” системээс гаргах 
4Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  дэвтрийн хуулбар Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх“ХУР” системээс гаргах 
5Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ эсхүл үрчилсэн гэрчилгээТҮЦ машинаас авсан хүчинтэй хугацааны /30 хоног/ гэр бүлийн лавлагаа, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, гэрчилгээний хуулбар, гэр бүл батлуулсны гэрчилгээ, гэрчилгээний хуулбар“ХУР” системээс гаргах 
6Сургалтын  төлбөр төлсөн баримт“ebarimt.mn” системд бүртгүүлсэн баримт
7Суралцагчийн сургуулийн тодорхойлолтСургуулийн тодорхойлолт
8Орлогын эх үүсвэрийг нотлох бусад баримтуудХолбогдох баримт, хуулбарХолбогдох баримт, баримтын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхХолбогдох баримт, хуулбар
  

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ / 2017 ОН/

3.Суралцаж байх хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогоосоо албан татвар төлж, улмаар сургалтын төлсөн их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургууль, коллежид суралцагчийг энэ хуулийн 24.6-д заасан” хөнгөлөлтийг эдлүүлэхдээ /ХХОАТТХ-ийн 24.7/

1 Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр, хуулбарын хамтДэвтэр, дэвтрийн хуулбарДэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх   Дэвтэр, дэвтрийн хуулбар
2Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан  /ТТ-06 (a),   ТТ-06 (б) /Цахим татварын системд татварын тайланг татварын албанд илгээсэн, тайланг 2% хэвлэсэн  байх 
3Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамтТҮЦ машинаас авсан хүчинтэй хугацааны /30 хоног/ иргэний үнэмлэхийн лавлагаа“ХУР” системээс гаргах 
4Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  хуулбарын хамт Нийгмийн даатгалын дэвтэр,  дэвтрийн хуулбар Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байх“ХУР” системээс гаргах 
5Сургалтын  төлбөр төлсөн баримт“ebarimt.mn” системд бүртгүүлсэн баримт
6Суралцагчийн сургуулийн тодорхойлолтСургуулийн тодорхойлолт
7Орлогын эх үүсвэрийг нотлох бусад баримтуудХолбогдох баримт, хуулбарХолбогдох баримт, баримтын хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлсэн байхХолбогдох баримт, хуулбар
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах