Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

ХУВЬ ХҮН

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

ХХОАТ-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

АЛБАН ТАТВАРУУД

Иргэний шилжилт, хөдөлгөөн

Харьяа татварын албанд татвар төлөгч иргэн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:

  • Татвар төлөгч иргэний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /хоёр тал/
  • Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт /өөрөө бичиж ирэх/
  • Татвар төлөгчийн харъяалал нь өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдсэнийг нотлох баримт /шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн тухай баримт бичгийн хуулбар, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт/
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах