Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ШИЛЭН ДАНС

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

БУСАД

ХҮНИЙ НӨӨЦ ИЛ ТОД ТУБ ийн эрх олгох, эрхийг хасах, хүчингүй болгох журам

-олгох-хасах-журам.pdf

×
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах