Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

Шалгуур үзүүлэлтҮйлдэл
1Байгууллагын сул орон тооны захиалга, сонгон шалгаруулалтын мэдээлэлҮзэх
2Сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зарҮзэх
3Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам;Үзэх
4Албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм;Үзэх
5Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам;Үзэх
6Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтҮзэх
7Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтҮзэх
8Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ;Үзэх
9Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам.Үзэх