Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Шалгуур үзүүлэлтҮйлдэл
1Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн;Үзэх
2Чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг;Үзэх
3Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтҮзэх
4Үйл ажиллагааны тайланҮзэх
5Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинэжилгээ, үнэлгээҮзэх
6Дотоод аудитҮзэх
7Санхүүгийн хяналт, шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж;Үзэх
8Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан;Үзэх
9Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан;Үзэх
10Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт;Үзэх
11Хэлтсийн даргын тушаалҮзэх
12Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг;Үзэх
13Хөдөлмөрийн дотоод журамҮзэх
14Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээҮзэх
15Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл;Үзэх
16Мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөрҮзэх