Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

Татвар төлөгч та ХХОАТ-ын тайлан гаргахдаа хавсралт мэдээ ХМ-06/5/ -ын 1 дүгээр мөрөнд тавих цалингаас суутгуулсан татварын хөнгөлөлтийн дүнг доорх хүснэгтээс харна уу.

Татвар төлөгч та ХХОАТ-ын тайлан гаргахдаа хавсралт мэдээ ХМ-06/5/ -ын 1 дүгээр мөрөнд тавих цалингаас суутгуулсан татварын хөнгөлөлтийн дүнг доорх хүснэгтээс харна уу.
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах